Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου

Δέν μποροῦμε, ἐν ἀντιθέσει πρός τό θέλημα καί πρός τά διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, νά ἀπορρίπτουμε καί νά ἀποκλείουμε κανέναν ἀπό τούς συνανθρώπους μας. Ἔχουμε ὑποχρέωση νά τούς ἀγκαλιάζουμε ὅλους, νά ἀναγνωρίζουμε τήν ἑτερότητά τους, τή διαφορετικότητά τους, δέν μπορεῖ ὅλοι νά ἰσοπεδωθοῦν, κάτι πού ἐπιδιώκει σήμερα ἡ Παγκοσμιοποίησις. Δέν μποροῦν νά εἶναι ὅλοι τό ἴδιο, ἀλλά σεβόμεθα τόν κάθε ἄνθρωπο, κατανοοῦμε τίς ἀδυναμίες καί εὐχόμεθα γιά τήν μετάνοια τῶν ἀνθρώπων. Καί, μιμούμενοι τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, εἴμεθα ἀλληλέγγυοι πρός ἀλλήλους.

Δέν μποροῦμε νά ζήσουμε σέ αὐτή τήν γῆ χωρίς ὁ ἕνας νά συμπαραστέκεται καί νά συνυπάρχει μέ τόν ἄλλον. Αὐτό εἶναι τό ἀνθρώπινο Γένος, αὐτή εἶναι ἡ σημερινή Κοινωνία μας καί ἔχουμε ὑποχρέωση νά ἀγαποῦμε τούς συνανθρώπους μας, νά τούς βοηθοῦμε νά ὀρθοποδήσουν ἐάν ἔχουν πέσει καί νά ἀναγνωρίζουμε τήν ἀξία πού ἔχει κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο. Κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔχει ἱερότητα καί μοναδικότητα διότι ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Καί κατά τοῦτο κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι ἀναντικατάστατο.

Subscribe to Email