Ἡ ἁπλότητα τῆς σωτηρίας

Γιώργου Κυπριανοῦ

Τά τελευταῖα χρόνια, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχουμε πλημμυρίσει πανταχόθεν, μέ γραφόμενα καί λεγόμενα περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁδηγοί ἐνεφανίσθησαν πολλοί, μέσα ἀπό τό τσουνάμι τοῦ διαδικτύου κατά πρῶτον καί μέσα ἀπό τήν παλίρροια τῶν δημοσιεύσεων καί ἐκδόσεων κατά δεύτερον, ἀποφαινόμενοι γιά τόν τρόπο καί τή μέθοδο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Τόσοι πού ὁ κόσμος ἔχει συγχυστεῖ καί ἔχει ἀποσυντονιστεῖ ἀπό τήν ὑπερπληροφόρηση καί παραπληροφόρηση, μιά καί μέ τά πολλά αὐξάνονται καί οἱ πιθανότητες λάθους καί παραδρομῶν. Πόσο πολύπλοκη νά εἶναι ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας, πού νά χρειάζεται ὅλες αὐτές τίς ἐπεξηγήσεις, ἀναλύσεις, διεισδύσεις, ἐπεκτάσεις καί διευκρινίσεις; Πόσο στά ἀλήθεια δυσνόητο νά εἶναι τελοσπάντων τό Εὐαγγέλιο καί πόσο λειψή νοημάτων καί διδαγμάτων νά εἶναι ἄραγε ἡ βιωτή καί ἡ ἐμπειρία τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας;

Ἄν, ὅμως, ἄξονας καί ὁδηγός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὄντως τό Εὐαγγέλιο καί ἡ ἐμπειρία τῶν ἁγίων της, ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ εἶναι πέρα ἀπό ἁπλή καί ξεκάθαρη. Ὁ Σταυρός, ὡς γεγονός ἀλλά καί ὡς σχῆμα, ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τοῦ κηρύγματος καί γενικά τῆς ὅλης παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου στόν κόσμο. Ὁ κάθετος καί ὁριζόντιος ἄξονας πού τόν συνθέτουν μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά ἀντιληφθοῦμε, μέ τόν πλέον σαφῆ τρόπο, τά κριτήρια τῆς σωτηρίας μας.

Μέ τόν κάθετο ἄξονα σημαίνεται ἡ ἀγαπητική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ἡ ἔμπρακτη καθημερινή ἔκφραση καί ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν δημιουργό πατέρα του, μέ ὅλους τούς τρόπους πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει καί πράσσει εἴτε μέσῳ τῆς λατρείας εἴτε μέσῳ τῆς συνεχοῦς μνείας εἴτε μέσῳ τῆς τήρησης τοῦ θελήματός Του σέ κάθε βῆμα, ἀπόφαση, ἐπιλογή καί πρόκληση.

Ὁ δέ ὁριζόντιος ἄξονας δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό τήν ἀγαπητική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν συνάνθρωπό του. Ἡ ἔμπρακτη καθημερινή ἔκφραση καί ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν πλησίον του, ἡ ἀνταπόκρισή του σέ κάθε κάλεσμα βοήθειας, ἡ ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς συγχωρητικότητας, τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας, τῆς ταπείνωσης, τῆς καλοσύνης.

Δέν νοεῖται Σταυρός μέ δυό ὁριζόντιες γραμμές ἤ δυό κάθετες. Ἀπαιτεῖται ὁ συνδυασμός καί τῶν δυό. Εἶναι ἀναπόδραστο, εἶναι ἀπαραίτητο, εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς σωτηρίας μας, εἶναι διπλά σταυρωμένος δρόμος κάθε χριστιανοῦ πού ποθεῖ καί ἀγωνίζεται γιά τήν τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Χριστοῦ στή ζωή του.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τό ξεκαθάρισε, πώς ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ στηρίζεται σέ δυό μόνο ἐντολές, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον. Τί πλέον τούτου θέλουμε γιά νά σωθοῦμε; Ποιό ἄλλο φῶς χρειαζόμαστε; Ἄν τά δυό αὐτά φυλάξει ὁ χριστιανός ὡς κριτήρια καί ἀξίες στή ζωή του, δέν εἶναι μακράν τῆς Βασιλείας. Κι ἄν ὅλα ὅσα ἀκούει, διαβάζει καί βλέπει, τά ζυγίζει μέ τό κάθετο καί ὁριζόντιο βαρίδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Σταυροῦ, τότε θά βρίσκει τόν δρόμο, τότε θά ἐπανέρχεται σέ τροχιά καί σέ ρυθμούς ἁγιασμοῦ καί σωτηρίας. Τόσο ἁπλά, σταυρικά, ἀγαπητικά, καθέτως καί ὁριζοντίως.

 

 

Subscribe to Email