Ἱεροδιακόνου Ραφαήλ Μισιαούλη

Στίς 18 Ὀκτωβρίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί τιμᾶ τόν Ἀπόστολο Λουκᾶ. O Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Δέν ἦταν ἀπό τή χορεία τῶν Δώδεκα μαθητῶν ἀλλά τῶν Ἑβδομήκοντα. Στό ἐπάγγελμα ἦταν ἰατρός, ἀλλά γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη. Μέχρι τή νεανική του ἡλικία πίστευε στήν εἰδωλολατρική θρησκεία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τήν ὁποία διδάχθηκε ἀπό τούς γονεῖς του. Κατεῖχε τήν ἑβραϊκή, τήν συριακή καί τήν ἑλληνική γλώσσα καί ἀπό τά ἔργα του φαίνεται ὅτι εἶχε ἀξιόλογη φιλοσοφική καί φιλολογική κατάρτιση. Κατηχήθηκε στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί βαπτίσθηκε ἀπό τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, τόν ὁποῖο συνόδευσε σέ πολλές ἀπό τίς περιοδεῖες του. Ὑπῆρξε ὄχι μόνο ὁ ἁπλός συνοδός καί προσωπικός ἰατρός τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά σημαντικός παράγοντας πού συνέβαλε ἐνεργά καί ἐπέδρασε ἀποφασιστικά καί μέ ἰδιάζοντα εὐεργετικό τρόπο στήν ἐπιτυχία τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος σέ ὁλόκληρο τόν ἐθνικό κόσμο. Ὁ λόγος, διότι ὁ Λουκᾶς χάρη στό ἰατρικό του ἐπάγγελμα εἶχε προσωπικές γνωριμίες, οἱ ὁποῖες συνέβαλλαν στήν πιό εὔκολη καί πειστική διάδοση τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἀνάμεσα σέ ὅλα τά κοινωνικά στρώματα τοῦ λαοῦ.

Συνέγραψε τό τρίτο κατά σειρά Εὐαγγέλιο καί τό 5ο ἱστορικό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, στό ὁποῖο διηγεῖται τήν δράση καί τό ἔργο τῶν Ἀποστόλων γιά τή διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ Εὐαγγελιστής ἦταν ὁ πρῶτος πού ζωγράφισε τρεῖς εἰκόνες τῆς Θεοτόκου, τήν ὁποία παριστάνει νά κρατάει στήν ἀγκαλιά της τό Χριστό. Ἡ παράδοση ἀκόμη λέει ὅτι τίς ἔδειξε καί τίς τρεῖς εἰκόνες στήν Θεοτόκο, ἡ ὁποία μόλις τίς εἶδε τίς εὐλόγησε. Ἀπό τίς τρεῖς εἰκόνες ἡ μία εἶναι στή Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ἡ ἄλλη στήν πόλη Βιλίνα τῆς Ρωσίας καί ἡ ἄλλη στή Μονή Κύκκου στήν Κύπρο.

Λέγεται ὅτι ὁ Λουκᾶς μετά τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στή Δαλματία, Ἰταλία, Γαλλία, καί στήν Ἑλλάδα μέ ἐπίκεντρο τήν Θήβα, ὅπου ἐκεῖ γκρέμισε τούς ναούς τῶν εἰδώλων καί ἀνήγειρε χριστιανικούς ναούς.

Σύμφωνα μέ τόν Συναξαριστή, ὁ Ἀπόστολος ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 80 ἐτῶν εἰρηνικά στή Θήβα, ὅπου καί ἐτάφη, περίπου τό 80 μ.Χ. Στόν τόπο ὅπου ἐτάφη τό σῶμα του, θέλοντας ὁ Θεός νά δείξει τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν ἀκάματο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ἔσταξε κολλύρια πάνω τοῦ μνήματος, σύμβολο τῆς ἐπιστήμης του.

 

 

 

Subscribe to Email