π.Ηλία Κουτραφούρη

 
Μνήμη Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀθλησάντων.

Μνήμη εἰσέτι ἄγραφος στὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία

ἐγγεγραμμένη πάντως στὴ βαθεία καρδία

τοῦ τόπου καὶ τοῦ τοπίου

ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν τῆς Λευκωσίας. 

Στὴν ἔσω Κύπρο τὴν ἀποκεκρυμμένη καὶ μυστικὴ

τὴν ἀθέατη σὲ λάγνους καὶ βεβήλους ὀφθαλμούς

τὴν ἀθόρυβη καὶ σεσιγημένη.

Μνήμη σὰν ζύμη

«ἥν λαβοῦσα γυνή», δηλονότι ἡ Ἐκκλησία,

«ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία»

βαθιὰ στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ πνεῦμα τῆς Ρωμηοσύνης

προσμένουσα καρτερικὰ

«ἑως οὗ ζυμωθῆ ὅλον».

Μέχρι τότε Μνήμη, Ρωμηοί, κι Ὑπομονή...

Subscribe to Email