Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Νικολάου

Συχνά μιλοῦμε γιά τά μεγάλα προβλήματα πού μαστίζουν τούς νέους –τά ναρκωτικά ἤ ἄλλου εἴδους ἐξαρτήσεις, σατανισμός καί μαγεία-ἀλλά καί γιά τίς διάφορες προκλήσεις πού ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν μέσα στό σύγχρονο «ἀναπτυγμένο» κόσμο τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τοῦ καταναλωτισμοῦ, τῆς ἐμπορικοποίησης τῶν πάντων- ἀκόμη καί αὐτοῦ τοῦ ἰδίου ἀνθρώπου καί τῆς ἀξιοπρέπειάς του –τοῦ «κατ’εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργηθέντος. Ἐπίσης γιά τήν ἔλλειψη ἀξιῶν, ἠθῶν καί ἰδανικῶν καί νοήματος στή ζωή τους.

Ὁ νέος ἄνθρωπος, ὅπως εἶναι γνωστό, μόλις ἀρχίσει νά ἀντιλαμβάνεται τόν ἑαυτό του καί τόν κόσμο, ἀρχίζει νά ψάχνεται, καί νά ἀναρωτιέται πρῶτα γιά τά διάφορα φαινόμενα καί γεγονότα τῆς ζωῆς καί ἀργότερα ψάχνει νά βρεῖ ἐκεῖνο ἤ ἐκεῖνα τά πράγματα, πού γεμίζουν τό εἶναι του καί τοῦ δίνουν νόημα, σκοπό καί ὀμορφιά στή ζωή του.

Μπροστά σ’ αὐτή τή σύγχυση τοῦ πανδαιμονισμοῦ πού ἔχει ν’ἀντιμετωπίσει ἡ εὐαίσθητη, ἄκακη ἀλλά καί ἄπειρη ψυχή τοῦ νέου ἀνθρώπου, ὁ νέος βρίσκεται σέ πολύ δύσκολη θέση, κρίσιμα σταυροδρόμια, ἐπικίνδυνα καί τεχνητά διλήμματα καί ἐπιλογές. Οἱ διάφοροι ἐπιτήδειοι, μέ κούφιες καί ψεύτικες ὑποσχέσεις, ὑπόσχονται ἐπίγειους παράδεισους πού τελικά, ἴσως ὅμως ἀργά, ἀποδεικνύονται δολώματα πού τόν πιάνουν ὅπως τό ψάρι στό ἀγκίστρι, ἀφαιρώντας του τή βούληση καί τή νόηση, τήν κρίση καί τήν ἀξιοπρέπεια καί ὄχι λίγες φορές αὐτή ἀκόμη τήν ἴδια του τή ζωή.

Αὐτοί οἱ «ἔμποροι τῶν ἐθνῶν», ὅπως θά τούς χαρακτήριζε κανείς, γνῶστες τῆς νεανικής ψυχολογίας καί συμπεριφορᾶς, ἐκμεταλλεύονται τήν ἄγνοια καί τήν εὐαισθησία τῶν νέων, καί ἄλλοτε μέ τό πρόσχημα τῆς μόδας καί τῆς προόδου καί ἄλλοτε τῆς «ἀνάγκης» γιά ἐκπλήρωση αὐτοῦ πού ζητᾶ ἡ σάρκα καί ἡ ὕλη, ὥστε νά βρίσκεται ὁ νέος σέ ψυχοσωματική ἰσορροπία ἤ ἠρεμία σύμφωνα μέ τά λεγόμενά τους, παραπλανοῦν τούς νέους καί τούς ὁδηγοῦν σέ περιπέτειες, ἀγῶνες καί ἀγωνίες γιά τούς ἰδίους, ἀλλά καί γιά τήν οἰκογένειά τους.

Σήμερα πού ὅλα τά εἴδωλα ἔπεσαν κάτω καί ὁ σύγχρονος πύργος τῆς Βαβέλ τῆς ἄμετρης πλεονεξίας, τῆς ἑωσφορικῆς ἀλαζονείας καί τοῦ ψυχροῦ ἀπάνθρωπου ὀρθολογισμοῦ καταποντίστηκε μποροῦμε νά προφέρουμε στούς νέους μας τήν ἐμπειρία τῆς ἐκκλησίας μας μέ τό λόγο τοῦ εὐαγγελίου «Ρήματα ζωῆς αἰωνίου» καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς «ὁδός, ἀλήθεια καί ζωή». Ὅλοι μας ὀφείλουμε νά συμβάλουμε στήν κατάσταση νά προφυλάξουμε τά παιδιά μας καί νά συμπαρασταθοῦμε σ’ αὐτά ὁ καθένας μας ἀπό τή θέση καί τόν τρόπο του, γιατί αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, τό μέλλον τοῦ τόπου μας. Μπροστά στόν κίνδυνο τῆς ἀφομοίωσης καί ἀλλοτρίωσης μέσα στό χῶρο τῆς παγκόσμιας κοινωνίας ὀφείλουμε –ὄχι ἐθνικιστικά καί φανατικά, ἀλλά μέ συναίσθηση εὐθύνης μπροστά στήν ἱστορία καί τήν παράδοση τῆς Ρωμιοσύνης μας- νά πλάσουμε ἀνθρώπους πραγματικά ἐλεύθερους μέ γνώση τῆς ταυτότητάς τους καί πνευματική ἀρχοντιά.

Subscribe to Email