Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου

Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος, ἐπίσκοπος Κωνσταντίας, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν στύλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα. Ἡ παρουσία του καὶ ἡ προσωπικότητά του, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ θαυμαστὴ ἐπιφάνεια τοῦ ἱεροῦ καὶ μαρτυρικοῦ λειψάνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, συνετέλεσαν ὥστε νὰ καθιερωθεῖ τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 425 μ.Χ.

Ἐκτὸς αὐτοῦ, συνέβαλε τόσο μὲ τοὺς λόγους του ὅσο καὶ μὲ τὰ κείμενά του, στὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μαζὶ μὲ τοὺς μεγάλους οἰκουμενικοὺς πατέρες καὶ διδασκάλους Βασίλειο, Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, πρωτοστάτησαν στὴν ἑρμηνεία, τὴ διασάφηση καὶ τὴν ἔκφραση τοῦ τριαδολογικοῦ δόγματος. Ἔτσι, ἀπέβηκε καὶ κριτήριον Ὀρθοδοξίας, ὄχι μόνο στὴν ἐποχή του καὶ γιὰ τὴν ἐποχή του, ἀλλὰ διαχρονικά μέχρι τὶς μέρες μας.

Subscribe to Email