Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 06.07.2022

  • 05.07.2022

  • 04.07.2022

 

Τό δῶρο τῆς ὑγείας εἶναι πολύτιμο.

Δυστυχῶς, θεωρεῖται δεδομένο... Ὅμως δέν εἶναι!

Ὅταν ἀκόμα τό ἔχει ὁ ἄνθρωπος, θά πρέπει νά τό ἀξιοποιεῖ,

ἐργαζόμενος τό «ἔργον τοῦ Κυρίου» πού ’ναι ἡ σωτηρία μας.

Ὅταν τόν ἐγκαταλείψει, ἄς κάνει ὑπομονή

γιά νά κάνει τό ἄλλο «ἔργον τοῦ Κυρίου»

πού ’ναι ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ.

Subscribe to Email