Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 29.09.2020

  • 28.09.2020

  • 27.09.2020

  

Η Θεία   Κοινωνία, γιά νά ’ναι ὄντως κοινωνία μέ τό Χριστό,

χρειάζεται νά εἶναι κοινωνία μέ τόν ἄνθρωπο.

Αὐτό προϋποθέτει ἐπιθυμία για καρδιακή σχέση,

πού ὑπερβαίνει τήν ψυχρότητα, τή σύγκρουση, τή διαφωνία,

πού, ὡς ἀνθρώπινα, θά ὑπάρξουν.

Τό «συγγνώμη» φέρνει τή χαμένη ἑνότητα,

δηλαδή τή χαμένη χαρά τῆς κοινωνίας.

 

Subscribe to Email