Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 28.01.2020

  • 27.01.2020

  • 26.01.2020

  

Ἡ βραδυνή προσευχή

παραπέμπει στό τελευταῖο τῆς ζωῆς μας

«Κύριε Ἐλέησον».

Σ’ αὐτό πού παραδίδεται ἡ ψυχή

στά χέρια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ της,

στήν ἀγκαλιά τοῦ ἀγαπημένου της.

Δέν εἶναι φυσικό νά ἀναμένει αὐτή τή συνάντηση;

Κυρίως, ὅταν μπορεῖ νά πεῖ :

«διά τῶν λόγων τῶν χειλέων σου ἐγώ ἐφύλαξα ὁδούς σκληράς».

Subscribe to Email