Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 21.11.2019

  • 20.11.2019

  • 19.11.2019

 

Οἱ παρακλήσεις πρός τήν Παναγία δέν ἔχουν ἁπλά τή δέηση,

ἀλλά καί τή δοξολογία πρός τή «Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

Μαζί μέ τό παρακάλιο ἔχει καί τούς ὕμνους,

ὡς εὐγένεια κι ὡς αὐθόρμητη κίνηση καρδιᾶς

πρός ἐκείνην πού εἶπε ἀπρόσμενα:

«ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί».

 

Subscribe to Email