Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 14.11.2018

  • 13.11.2018

  • 12.11.2018

 

«Κύριε, τήν ὥρα πού νιώθω μόνος καί ἀπογοητευμένος

ἀπό τόν ἑαυτό μου καί τό «ἔργο μου»,

ἐλθέ σάν πατέρας πού ἀγαπᾶ καί παιδαγωγεῖ,

πού μαστιγεῖ καί θεραπεύει μέ πραότητα.

Ἐλθέ, γιατί μόνο ἡ δική σου παρουσία

θά μετατρέψει τόν πόνο σέ μετάνοια

καί τήν «εἰς ἅδου κάθοδον» σέ ἐλπίδα ἀναστάσεως.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος,

ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλό.

Πνεῦμα Ἅγιο, πού ζωογονεῖς καί μεταμορφώνεις ἐλθέ.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσόν με».

 

 

Subscribe to Email