Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 11.7.2020

  • 10.7.2020

  • 9.7.2020

Ἄλλο νά εἶσαι μπροστά στήν εἰκόνα ἑνός ἁγίου ἄλλης ἐποχῆς

κι ἄλλο  νά μίλησες, νά ἄγγιξες, νά ἄκουσες τόν εἰκονιζόμενο ἅγιο.

Τότε, βεβαιώνεσαι γιά ὅσα ἀσθάνθηκες, ἔνιωσες κοντά του,

ὅτι δέν εἶναι ἁπλά προσωπικά τά βιώματα, ἀλλά ἐκκλησιαστικά,

ἀφοῦ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, διά μέσου τοῦ ἁγίου ἔγινε αἰσθητό.

Subscribe to Email